Tongentaal - vraag en antwoord

Hieronder staan de meest voorkomende vragen. Door te klikken op een vraag wordt een antwoord zichtbaar. De antwoorden zijn met zorg geschreven en gebaseerd op wat de Bijbel over dit onderwerp zegt.

- Wat is tongentaal?

 • Tongentaal (spreken in tongen) wordt door de Here Jezus al aangekondigd in Mar. 16:17.
 • Het gaat hier om geestesuitingen, die we in de Bijbel voor het eerst tegenkomen in Handelingen 2:4-11.
 • Geestesuitingen zijn uitingen (iets dat uitgesproken wordt) door de inspiratie van de Heilige Geest.
 • Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is 'glossa' (enkelvoud), of allerlei 'glosson' (meervoud).
 • Glossa betekent tong, of het betekent taal. Tongentaal is dus eigenlijk dubbelop. We hebben het over spreken in tongen of spreken in talen. Spreken in tongen is in dit geval het duidelijkst.
 • Spreken in tongen wordt daarom ook wel eens glossolalie genoemd.
 • De taal die gesproken wordt is onbekend voor de spreker zelf.
 • Samenvatting: Spreken in tongen is het door de Heilige Geest ge├»nspireerde spreken in een taal, die voor de spreker onbekend is.

- Zijn er verschillende soorten tongentaal?

 • In de Bijbel komt het voor dat de woorden die zijn gesproken in tongen verstaanbaar waren voor de toehoorders (zie handelingen 2:6-11).
 • Het komt veel vaker voor dat de gesproken woorden in tongen niet verstaanbaar zijn voor de toehoorders (zie bijvoorbeeld 1 Kor. 14:9 en 13).
 • Paulus spreekt in 1 Kor. 13:1 over tongen der mensen en der engelen. Dat kan betekenen: menselijke taal (gewoon spreken), en engelentaal (spreken in tongen).
  Het is waarschijnlijker dat bedoeld wordt: spreken in tongen in een taal die bepaalde mensen spreken, en in een taal die alleen engelen spreken. Of dat echt engelentalen zijn weten we niet zeker. Het zijn in elk geval talen die mensen niet kennen.
 • Er is spreken in tongen dat je geloof opbouwt (1 Kor. 14:4).
 • Er is ook spreken in tongen, waar een uitleg bij hoort. Dat bouwt het geloof van de hele gemeente op (1 Kor. 14:13, 26-27).
 • Samenvatting: Er zijn mensentalen en engelentalen. Er kan gesproken worden in tongen tot opbouw van jezelf, en tot opbouw van de gemeente, mits er vertaling (uitleg) bij is.

- Hoe weten we zeker of tongentaal van God komt?

 • Er kunnen drie bronnen zijn, wanneer iemand "een vreemde taal" uitspreekt die hij zelf niet kent.
  • Van God (door de Heilige Geest)
  • Van de mens (eigen bedenksel)
  • Van satan (door bezetting)
 • Als iemand oprecht Christen is, en in aanbidding zich richt op God en vraagt om de gave van het spreken in tongen, is het absoluut onmogelijk om "per ongeluk" tongentaal van de satan te spreken. Daarvoor is het namelijk nodig om zich te concentreren op het rijk der duisternis, en om in trance door bezetting (of minimaal gebondenheid of belasting) van de boze zijn woorden uit te spreken.
  Conclusie 1: Spreken in tongen van God of van de boze is eenvoudig te onderscheiden. Laten we ons niets laten wijsmaken! Het kan niet per ongeluk van de satan zijn!
  Lees ook deze belangrijke en overtuigende Bijbelteksten: 2 Kor. 6:14 en Ef. 5:8 en 1 Thes. 5:5 en 1 Petr. 2:9 en 1 Joh. 1:5.
 • Als iemand door Gods Geest in tongen spreekt, blijft zijn verstand onvruchtbaar (1 Kor. 14:14). Dat betekent dat het verstand, tijdens het bidden in tongen, kan luisteren naar bijvoorbeeld aanbiddingsmuziek, of naar een preek of iemand die zijn nood deelt, en dit kan begrijpen en volgen. Wie zelf een taal bedenkt, doet dit door zijn verstand. Die persoon kan niet ondertussen een gesprek volgen of bijvoorbeeld luisteren naar andermans gebed.
  Conclusie 2: Spreken in tongen of het spreken van een eigen bedenksel is eenvoudig te onderscheiden, omdat bij het spreken in tongen het verstand andere dingen kan doen.

- Waarvoor wordt tongentaal gebruikt?

 • In 1 Kor. 14:2 staat dat, wie in een tong spreekt, niet tot mensen spreekt, maar tot God. Hij spreekt door de Geest geheimenissen. Zo iemand sticht zichzelf (bouwt zijn eigen geloof op).
 • Het spreken van tongen wordt ook ingezet binnen de gemeente, om de gemeente op te bouwen. Dit kan alleen als, na het spreken in tongen, ook een uitleg wordt gegeven.
 • Tongentaal wordt vaak gebruikt als gebedstaal. Je eigen geest spreekt, door de Geest van God, rechtstreeks met God, de Vader. Dat is een bijzondere manier van bidden, waar niets of niemand tussen kan komen!
 • Spreken in tongen kan, zoals het hierboven is uitgelegd, gebruikt worden om God te aanbidden, maar ook tijdens geestelijke oorlogvoering. Wordt je door je verstand of je gevoel verhinderd om te bidden, dan kun je je wil inschakelen om in tongen te gaan bidden. Dat is oorlogvoeren waardoor ruimte ontstaat om (daarna) in je eigen taal te bidden en te aanbidden. Hardop in tongen bidden werkt in dit geval het beste!
 • Als we 1 Kor. 14:15 in de context lezen van 1 Kor. 14:14, dan is bidden in de geest hier hetzelfde als bidden in tongen. Als we dat goed uitleggen, dan wordt hier in vers 15 ook gesproken over zingen in tongen (lofzingen met mijn geest).
 • Samenvatting: Spreken in tongen is direct spreken tot God. Dit wordt soms uitgelegd, waardoor het de gemeente bouwt. Hier spreekt de Heilige Geest dus direct tot de gemeente, waardoor het profetisch is geworden. Verder bouwt het ons geloof en helpt het bij aanbidding en geestelijke strijd.

- Moedigt de Bijbel het spreken in tongen aan?

 • In 1 Kor. 14:5 staat: Ik wilde wel dat jullie allemaal in tongen spraken.
 • In 1 Kor. 14:39 staat: Streef ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet.
 • Samenvatting: Ja, de Bijbel moedigt het aan. Het is een belangrijke gave, die zijn plaats moet hebben binnen de gemeente en in het leven van de Christenen.

- Voor wie is tongentaal? Voor iedereen?

 • In 1 Kor. 14:5 staat: Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt.
  • Hieruit blijkt dat niet iedereen de gave, om in tongen te spreken, uitoefent.
  • Hieruit blijkt niet dat iedereen de gave ontvangen heeft, om in tongen te spreken.
  • Hieruit blijkt wel dat Paulus het een heel belangrijke gave vindt.
  • Misschien zou Paulus dit (ik wilde wel dat jullie allemaal in tongen spraken) niet gezegd hebben, als het niet voor iedereen mogelijk zou zijn, om de gave te ontvangen en te beoefenen. Maar dat kan niet met zekerheid gezegd worden.
 • In 1 Kor. 12:30 staat in vragende vorm: Spreken soms allen in tongen? Dit geeft aan dat niet iedereen de gave beoefent. Verder lijkt het een aanwijzing dat niet iedereen de gave zou kunnen ontvangen, wanneer daarom gevraagd wordt. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen.
 • Als u de gave niet ontvangen hebt, is dit echter niet vanzelfsprekend een teken dat je iets verkeerd doet. Het betekent niet dat je ongeestelijk bent, het niet verdient, er nog niet bent, of wat er ook maar gezegd wordt.
 • Omdat de gave zo belangrijk is, en ons persoonlijk geloof opbouwt, is het belangrijk te bidden en God te vragen of je die gave mag ontvangen.
 • Samenvatting: Het is belangrijk dat u God vraagt om de gave van spreken in tongen, en dat je die ook gebruikt. Velen zullen de gave ontvangen. Als je de gave niet ontvangt, ben je er niet minder om.

- Hoe ontvang ik de gave van spreken in tongen?

 • Er zijn mensen die de gave ontvangen, direct nadat ze vervuld worden met de Heilige Geest. Zie bijvoorbeeld Han. 2:4 en 10:44-46 en 19:6.
 • Er zijn mensen die de gave ontvangen nadat er, vaak onder handoplegging, voor hen gebeden wordt (Han. 19:6). Dit valt soms samen met de vervulling met de Geest, en soms ontvangt men het later.
  Er zijn ook mensen die de gave ontvangen nadat ze er zelf, in de beslotenheid van hun eigen huis, om hebben gebeden. Dit vinden we niet in de Bijbel, maar zien we in de praktijk.
 • Er zijn ook mensen die, bijvoorbeeld tijdens gebed of aanbidding, spontaan in tongen gaan spreken. Dit vinden we niet in de Bijbel, maar zien we in de praktijk.
 • Samenvatting: God heeft veel manieren om ons deze gave te geven. U mag er zelf voor bidden. Het is een goed idee om iemand te vragen voor u te bidden.

- Wat kan het ontvangen of uitoefenen van deze gave in de weg staan?

 • Er zijn zaken die in het algemeen al veel gebeden in de weg staan, zoals zonden (Jes. 59:1 en 2), onzorgvuldige omgang met je vrouw (1 Petrus 3:7).
 • Los hiervan kan twijfel of angst een grote belemmering zijn. "Zijn de woorden die ik opeens hoor niet mijn eigen bedenksel?" "Is dit echt van God?" "Ik heb er niet een bepaald gevoel bij ..."
  Dit zijn allerlei overwegingen die mensen, die de gave misschien al van God hebben ontvangen, er van weerhouden deze uit te oefenen.
 • Teleurstelling uit het verleden, dat er voor je gebeden is en dat je in tongen moest spreken, of dat je erom gevraagd hebt en het niet ontvangen hebt, kunnen je er nu van weerhouden het van God te ontvangen.
 • Misverstanden kunnen je weerhouden, zoals bijvoorbeeld dat tongentaal je in extase brengt, dat je geen controle meer hebt over jezelf.
  De Bijbel zegt in 1 Kor. 14:14 dat, wanneer je in een tong spreekt, het verstand onvruchtbaar blijft. Het gaat helemaal buiten je verstand om, terwijl je wel gewoon helder kunt blijven denken! Je bid namelijk helemaal met je geest.
 • Samenvatting: Zorg dat uw zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus. Weerleg leugens over tongentaal met de waarheid uit de Bijbel. Geloof dat God het u wil geven. Als daarna blijkt dat u het niet ontvangt, dank Hem voor de gaven en intimiteit met Hem die u wel mag ontvangen.

- Wat is vertaling van tongen, of uitleg van tongentaal?

 • Wanneer iemand in de gemeente, tijdens een samenkomst, een "boodschap" uitspreekt in een vreemde taal, is het de bedoeling dat er uitleg is. Anders heeft niemand er iets aan, behalve misschien degene die spreekt.
 • Deze uitleg is niet gebaseerd op kennis van talen. Het is een openbaring door de Heilige Geest van de woorden die in een tong (in talen) is uitgesproken.
 • De vertaling of de uitleg van tongen is, binnen de gemeente, nodig omdat het uitoefenen van Geestelijke gaven tot welzijn van allen moet zijn. Dit staat in 1 Kor. 12:7.
 • Het woord uitleggen is wellicht beter dan het woord vertaling, omdat het niet om een letterlijke vertaling lijkt te gaan, maar meer om de betekenis van wat in een tong gesproken is
 • Samenvatting: De Heilige Geest openbaart de betekenis van een boodschap die binnen de gemeente in een andere taal is uitgesproken, zodat de boodschap tot welzijn (opbouw) van iedereen kan zijn.

- Wie legt de boodschap in tongen uit? De spreker of iemand anders?

 • Het kan zijn dat de spreker van een boodschap in een andere taal zelf de openbaring krijgt om de uitleg te geven. (zie 1 Kor. 14:13 - Wie in een tong spreekt moet bidden dat hij het moge uitleggen).
 • Het kan ook zijn dat iemand anders de uitleg geeft (zie 1 Kor. 12:10b: Aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen).
 • Samenvatting: Uitleg kan door zowel de spreker van de boodschap in tongen, als door een andere aanwezige worden gegeven.

Contactformulier tongentaal.nl Heeft u vragen of aanvullingen? Neem gerust contact met ons op.

 

© 2012-2021  Tongentaal.nl - Uitleg van vragen | Tongentaal.nl is een initiatief van Stichting ZijnWoord.nl